Algemene voorwaarden

Artikel 1. Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij TH Sport & Fitness is strikt persoonlijk. Zonder technosleutel of lidmaatschapskaart kan de toegang tot het centrum geweigerd worden.

Artikel 2. Inschrijven

Indien u zich inschrijft bij TH Sport & Fitness dient u opstartkosten (inschrijfgeld) te betalen. Dit geldt ook voor personen die al eerder lid zijn geweest. Opstartkosten zijn inclusief administratiekosten, twee persoonlijke trainingen in de fitness of een gratis proefles in de zaal.

Artikel 3. Lidmaatschap

Abonnementen bij TH Sport & Fitness worden stilzwijgend verlengd.

Artikel 4. Opzeggen lidmaatschap

Afmelding dient minimaal 6 weken van tevoren te geschieden. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@thsportenfitness.nl. Gemiste trainingen kunnen alleen binnen de duur van het lidmaatschap opgemaakt worden. Na afloop van het lidmaatschap vervallen alle trainingen/lessen.

Artikel 5 Gemiste trainingen

Gemiste trainingen kunnen tot een maximum van 20 opgespaard worden en alleen binnen de duur van het lidmaatschap opgemaakt worden.

Artikel 6. Maandbetaling

Maandbetaling geschiedt altijd per automatische incasso. Bij inschrijving betaalt u de opstartkosten, de Technosleutel, het abonnementsgeld voor de komende maand én één extra maand vooruit. Vervolgens wordt maandelijks de contributie voor de komende maand van uw rekening afgeschreven. Bij tijdige afmelding wordt er geen contributie meer geïncasseerd, maar kunt u nog 1 maand komen sporten, aangezien u in het begin 1 maand extra betaald heeft.

Artikel 7. Jaarbetaling

Jaarbetaling geschiedt altijd via vooruitbetaling. Jaarbetalers met een silvercard, goldcard, of partnerabonnement betalen 10 maandbedragen in één keer en krijgen de 11e en 12e maand gratis. Tevens betaalt u bij aanvang de Technosleutel en opstartkosten. Bij opzegging gedurende het betaalde sportjaar loopt uw abonnement in principe tot de vervaldatum. In sommige gevallen kan op verzoek een uitzondering gemaakt worden. Er wordt dan berekend hoeveel maanden u actief lid was. De overige maandbedragen worden – met aftrek van de kortingen die u genoot als jaarbetaler – gerestitueerd.

Artikel 8. Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling is het TH Sport & Fitness toegestaan een nieuwe rekening te verhogen met € 10,– administratie-kosten. Indien deze betaling niet binnen 1 maand na het verstrijken van de gegeven termijn ontvangen is mag TH Sport & Fitness – zonder nadereingebrekestelling – derden belasten met het nemen van incassomaatregelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer of deelneemster.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

TH Sport & Fitness is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum. U wordt geadviseerd waardevolle spullen thuis te laten of op te bergen in een locker.

Het volgen van trainingen is geheel voor eigen risico. Voor personen ouder dan 60 jaar of met een medische indicatie is een sportkeuring aan te raden. Gebruikt u medicijnen of heeft u gezondheidsklachten, verzoeken wij u een gezondheidsformulier in te vullen, welke verkrijgbaar is aan onze balie.

TH Sport & Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade aan eigendommen ontstaan ten gevolge van de kinderopvang van TH Sport & Fitness.

TH Sport & Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal van uw voertuig als gevolg van het parkeren op het terrein van TH Sport & Fitness.

Artikel 10. Verhoging contributie

TH Sport & Fitness is gerechtigd de contributie met ingang van een nieuw seizoen te verhogen.

Artikel 11. Feestdagen en vakanties

TH Sport & Fitness is gerechtigd het sportcentrum op feestdagen te sluiten. In de vakantieperiodes heeft het sportcentrum een aangepast lesrooster.

Artikel 12. Wijzigen lesrooster

TH Sport & Fitness is gerechtigd het lesrooster tussentijds te wijzigen. Tevens is het sportcentrum gerechtigd om bij een opkomst van minder dan vijf deelnemers of in andere uitzonderlijke gevallen lesuren niet door te laten gaan of samen te voegen.

Artikel 13. Ziekte of zwangerschap

Bij zwangerschap of langdurige ziekte is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van één jaar, stop te zetten. Het lidmaatschap wordt pas stopgezet vanaf het moment dat het sportcentrum door de deelne(emst)er schriftelijk (formulier verkrijgbaar aan de balie) of per mail (info@theahoogervorst.nl) op de hoogte is gesteld en de deelne(emst)er hier een bevestiging van heeft ontvangen van TH Sport & Fitness. Bovendien heeft u een eigen risico van twee weken. Het restant van de reeds betaalde contributie dat de deelnemer na het stopzetten van het abonnement nog tegoed heeft, zullen wij bij terugkomst verrekenen met de volgende sportperiode. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Bij een partnerabonnement betaalt de sportende partner de gewone prijs van het abonnement dat op dat moment van toepassing is. Gemiste lessen van vóór de bevriezingsperiode komen te vervallen.

Artikel 14. Korting

TH Sport & Fitness geeft gezinskorting indien drie (of meer) gezinsleden actief lid zijn van het sportcentrum. Alle bij het sportcentrumingeschreven gezinsleden dienen op hetzelfde adres woonachtig te zijn. De korting bedraagt 25% op de laagste contributie. Daarnaast geldt een speciaal tarief als u met uw partner een partnerabonnement afsluit. Ook hier geldt dat u op hetzelfde adres woonachtig dient te zijn. Studenten en scholieren vanaf 16 t/m 24 jaar kunnen op vertoon van hun studentenpas en bij een voltijdstudie gebruik maken vanstudentenkorting: dit is 25% korting op een gold- of silvercard.

Sporters kunnen niet van meerdere kortingsregelingen c.q. acties tegelijkertijd gebruik maken.

Artikel 15. Kledingvoorschriften

Wij willen iedereen vragen om geen buitenschoenen te dragen in onze zalen en een handdoek mee te nemen/te gebruiken op de toestellen. Voor heren is het verplicht om in onze fitnesszaal beneden een shirt met mouwtje te dragen (dus geen singlets).

Artikel 16. Sauna

Het gebruik van de sauna is alleen toegestaan voor leden vanaf 16 jaar. De sauna mag alleen gebruikt worden nadat het desbetreffende lid getraind heeft in het sportcentrum. TH Sport & Fitness is niet verplicht de sauna aan te zetten of aan te laten. Badkleding is toegestaan in de sauna, maar niet verplicht.

Artikel 17. Roken

In en rondom het sportcentrum geldt uiteraard een rookverbod.

Artikel 18. Aparte cursussen

Artikel 3 en 4 zijn niet van toepassing op de deelnemers van aparte cursussen. Zij hebben een lidmaatschap voor bepaalde tijd en hoeven hun lidmaatschap niet op te zeggen.

Artikel 19. Privacywet

TH Sport & Fitness voldoet aan de eisen van de privacywet. Er zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en akkoord worden gevraagd voor social media doeleinden.